Již v roce 1339 založil školskou nadaci v Rožmberku Jošt z Rožmberka, třetí syn Petra I. z Rožmberka a Kateřiny z Vamberka, ve výši jedné kopy pražských grošů. Tato nadace musela vyplácet, jak je zmíněno v nadační listině, rektora nebo magistra školy a městského soudu a to první polovinu na Sv. Jiří a  druhou na Sv. Galterse. Teprve v roce 1370 však byla tato nadace potvrzena a vstoupila v platnost. V roce 1471 bylo písemně potvrzeno, že farář spolu s kaplanem a školním mistrem mají dostávat zaplaceno za jejich církevní působení. Tehdy byl učitel ve službách fary v Rožmberku a jeho jmenování určoval patron kostela. Tedy klášter ve V. Brodě se souhlasem faráře. Příjmy učitele v Rožmberku byly v naturáliích a v penězích. Jeho povinností bylo obstarávat chórovou hudbu, vykonávat funkci kostelníka, zvonit na zvony a později také seřizovat hodiny.

Farář Philipp Halbritter, který působil na rožmberské faře v letech. 1669 až 1683 je prvním učitelem v Rožmberku, který je znám jménem. Zastával zároveň mešní úřad a učitele. Za to dostával malý desátek a kapesné, protože „s tím školní mistr více pozorný na mládež je a s tím se také zaobírá.“ V roce 1696 byla mezi patronem kostela a Philippem von Buquoy uzavřena následující dohoda: „Když se bude obsazovat místo učitele v Rožmberku, má městská rada a vrchnost právo navrhnout vhodného uchazeče patronovi, který dotyčného zvolí, a to sám nebo, když to bude vhodné, prostřednictvím faráře.“

Příjem učitele v polovině 18. století se zlepšil i proto, že bylo zvýšeno školné. V roce 1764 činilo 20 zlatých. V letech 1700 až 1770 byla zřízena nadace pro chudé děti a žáky. Od roku 1859 byli chudí žáci podělováni oblečením. V roce 1705 byla školní budova důkladně opravena. Jednalo se o školní budovu, která je v kronice Rožmberka 24. 2. 1642 zmiňována jako „nová škola“. Počet žáků, který se v první polovině 18. století pohyboval mezi 120 až 140 žáky, vzrostl v roce 1780 na 180 dětí. Proto byla v roce 1782 postavena v domě čp. 7, vedle fary, nová škola. Až do odsunu Němců v roce 1946 se této budově, ve které byla škola více než 100 let, říkalo „stará škola.“ Tehdy, okolo roku 1780, byl v Rožmberku „školním mistrem“ Johann Grünn, kterému s učením pomáhali jeho synové Karl a Ferdinand. Oba byli také později učitelé na rožmberské škole. Druhou učebnu si v budově pronajal Adalbert Schaufeer v roce 1829. Až do té doby se výuka pro 1. a 2. třídu konala odděleně v jedné místnosti, ačkoli již v roce 1787 byly pro výuku zřízeny 2 učebny.

Na pozvání pánů z Rožmberka usadili se, s královským svolením, na začátku 14. století v Rožmberku Židé. Tehdy byly v Rožmberku 4 židovské rodiny. Je zřejmé, že Židé neposílali své děti do farní školy, ale učili je sami doma. Až nový školní zákon císaře Josefa II jim přikázal posílat své děti do farní školy. Platili školné a museli se řídit školním řádem. V roce 1823 navštěvovalo školu v Rožmberku 19 židovských dětí. Židé tedy platili farnímu učiteli paušál ve výši 6 zlatých. V roce 1861 byla škola v Rožmberku rozšířena na trojtřídku. Třetí učebna byla v domě čp. 80 a 1. února 1876 byla v domě Johanna Meyera (č. 25, „Schmidpali“) zřízena čtvrtá třída.

Protože ve staré školní budově v Rožmberku se učilo jen v jedné třídě a tři třídy se nacházely v soukromých domech, bylo rozhodnuto zřídit v Rožmberku novou školu. Výběr stavitele školy se uskutečnil 13. března 1880 a s  Josefem Mittaschem byla dohodnuta cena 14 985 zlatých. Posledního března 1880 se začalo se stavbou a 22. června 1880 se konalo za účasti biskupa Jirsíka pokládání základního kamene, na kterém byl německý text: „Ve jménu svaté trojice Boží byl dnes položen základní kámen nové školní budovy jeho Excelencí velebným panem biskupem z Budějovic Johannem Valerianem. Zhotovení bylo dodáno počestným panem Josefem Mittaschem, mistrem tesařem v Rožmberku a Jakubem Schmidem, mistrem stavařem v Dolním Dvořišti, za dohledu pana Franze Carela, civilního inženýra z Vyššího Brodu. Tuto budovu stavíme my níže podepsaní zástupci města a školní obce Rožmberk, pamětlivy slov Páně. Vzdělávejte své syny a oni tě občerství a blaženost se rozlije tvojí duší, z lásky k našim dětem a budoucím, kterým tímto přejeme a doufáme bohaté vědomosti. K svědectví a památce této je tato listina námi zhotovená, námi a notářem města podepsaná a s pečetí města Rožmberka opatřená. Stalo se 22. června léta páně 1880 v Rožmberku pod šťastným panováním jeho majestátu císaře Franze Josefa I.“ Vysvěcení nové školní budovy se konalo za účasti opata kláštera Vyšší Brod Leopolda Wackarze 14. srpna 1881. Následující den se konala školní slavnost v Torberschské zahradě. Nová škola v Rožmberku měla pět velkých tříd, byt pro učitele a tělocvičnu. Prvého ledna 1882, již v nově postavené školní budově, byla v Rožmberku otevřena pátá třída.

Zdroj: archiv Františka Schussera