Od 1.3. do 9.3. 1950 proběhlo v obvodu Schönfelden (Krásné pole), kam též část Loučovic spadala, sčítání obyvatel, domů, závodů, sadů, ovocných stromů a domácích zvířat. Z dnešního pohledu je obsah soupisu nezvyklý, ale musíme si uvědomit, že dostupnost veškerého zboží byla po válce velmi omezená a nakupovat bylo možné jen na tzv. potravinové lístky a šatenky. Pro představu jeden příklad. Škola a školka dostaly možnost mezi dětmi rozdělit k vánocům 170 párů gumovek v rámci ošacovací akce, ale do svátků všechny včas v obchodech neobdrželi a tak je dostaly děti s dvouměsíčním zpožděním v únoru a to až z přídělu na dvě prodejny ve Vyšším Brodě a Frymburku.

Na základě usnesení vlády převzal MNV v Loučovicích 1.5. pod státní správu matriční agendu z farností Loučovice, Malšín a Kapličky od římskokatolické církve za účelem jednotného vedení. Z loučovické farnosti to byly však jen 3 svazky a to od r. 1942 do r. 1950. Důvodem bylo, že do r. 1942 byly matriční zápisy vedeny ve Vyšším Brodě. Aby se sňatky mohly uzavírat na místním výboru, byla za tímto účelem upravena oddací síň v domě č. 106 v I. patře. Oddávat byl zplnomocněn předseda MNV nebo jím určená osoba. Do matričního obvodu Loučovic spadaly Loučovice, Malšín, Kapličky a Mnichovice. Bylo to 39 osad s počtem 3450 obyvatel.

Oslavy 1. máje proběhly tradičním průvodem, s programem školy, zápasem starých pánů a večer následovala veselice v Lesní krčmě. Nově se pak konala oslava osvobození ČSR Sovětskou armádou až 9. května za účasti místních složek. Na osvobození americkou armádou se poněkud úmyslně pozapomínalo, protože se to jaksi nehodilo. Dále zde probíhaly na památku oslavy dne vzniku republiky 28. října a též Velké říjnové revoluce se vzpomínkou u hrobu sovětských vojáků a se štafetou do okresního města.

Ve školním roce 49/50 nastoupil do školy 1.10. nový učitel Jiří Červinka, který od 31.1. převzal i funkci ředitele školy od Spytihněva Strašpytla. Ten zůstal na škole už jen jako řádový učitel. Zajímavé je též, že se v tomto školním roce ještě vyučovala 3 náboženství a to katolické, československé a československé-evangelické. Žáci školy se i v tomto roce opět účastnili zalesňování v okolí a za tímto účelem dostali na starost na Nových Domkách lesní školku, o kterou pod vedením manželů Červinkových pečovali. V červnu a červenci se též věnovali sběru mandelinky bramborové, která se toho roku přemnožila a dále pak sběru bylin a lesních plodů.

V květnu se ve škole konala přednáška o nebezpečí pohozených zbraní v okolních lesích. Přesto, že Američané značnou část munice jako granáty, miny, pancéřovky a velkorážné náboje zneškodnili, nemohli její velké množství kompletně zničit nebo zakopat, neboť jí byly plné okolní lesy i pole. Žáci byli nabádáni, pokud munici, či zbraně naleznou, aby to neprodleně nahlásili na SNB (policii). Toto varování nebylo plané, neboť tyto nebezpečné „hračky“ se později dostávaly do rukou dětí nových osídlenců. Obzvláště kluci s radostí házeli munici do ohně v očekávání jejich výbuchů. V Rožmberku při takové „hře“ zahynuli při výbuchu miny a granátu v roce 1948 dva čeští chlapci – syn truhláře Krotkého a syn rolníka Novosada a jistě nebyli jediní, komu se staly osudné.

Na žádost závodu Vltavský mlýn byla poskytnuta přes léto škola k ubytování brigádníkům pracujících na výstavbě domů na novém sídlišti pro zaměstnance továrny. Škola byla jejich zásluhou velmi znečištěna a též její okolí, a tak musela být nově vymalována a okna, dveře a záchody opraveny. Maminky na závěr vše uklidily, aby mohla od září škola opět řádně sloužit žákům.

 

Na počátku školního roku čítá škola již 5 tříd a probíhá na ní plošné očkování dětí proti TBC. Tuberkulóza byla tehdy ještě značně rozšířená, a tak bylo na místě proti této nemoci účinně bojovat. V listopadu zde proběhl nábor na založení pionýru, na který se přihlásilo 69 dětí a ONV dal dále škole povolení ke vzniku recitačního, pěveckého a technického kroužku. V témže měsíci je nově zavedeno i školní stravování na zdejší škole a dále byla otevřena ve vile č. 53 (později zdravotní středisko) mateřská škola s celodenním provozem, neboť jedna třída ve škole již na vyšší počet docházejících dětí nestačila. V prosinci pak byla pro žáky uspořádána Mikulášská nadílka a vánoční besídka.

 

 

Naši partneři: